Studiebesök mellan företag som har tullager

”Ur ett tullperspektiv finns mycket vinning av att ha börjat bygga på denna relation. Både vår och deras tullavdelning är taggade på att kunna dela erfarenheter kring tullverkets alla kommande projekt, revisioner och dylikt. Vi kan uppfinna hjulet tillsammans i stället för på nytt, ge varandra tips och trix och ha någon att bolla med.”

I den position vi på PipeChain SCM Tyringe sitter som leverantör tar vi dagligen del av våra kunders behov och utmaningar. Med insikter vi får ser vi många gånger likheter mellan våra kunder. Allt ifrån organisatoriska, bransch- och verksamhetsmässiga likheter till systemmässiga. Trots stora likheter ser vi att företagen har olika operativa utmaningar som de står inför och att de valt olika lösningar på hur de arbetar samt hur systemstödet utnyttjas.

Som det techbolag vi är, med spetskompetens inom integrationer som får alla typer av system att prata med varandra, vill vi tillvarata insikter och erfarenheter från våra kunder genom att skapa forum med möjligheter till utbyte av erfarenheter och idéer när tillfälle och möjlighet ges. Vår målsättning är att skapa mervärden som ligger utanför den rent tjänstemässiga systemleveransen. Med andra ord inte bara vara en leverantör utan också fungera och ses som en viktig partner.

Vi har fått möjligheten att föra samman två av våra mest aktiva och största kunder som har tullager där likheterna, förutom användandet av TIS Logistics, ligger i att de båda verkar inom retailbranschen med butiksnät i Norden och använder samma WMS-system för sin lagerhantering. Målsättningen var att öppna upp för korsfunktionellt utbyte mellan företagen där erfarenhetsutbyte, tips och råd utmynnar i lärande från varandra inför olika verksamhetsmässiga vägval. Med andra ord tillhandahålla möjlighet att lära känna varandra för att bygga framtida nätverk där en arena skapas för att diskutera verksamhetsmässiga utmaningar och möjligheter.

”Inför besöket var det en spänning att få se någon annans lager och deras arbetssätt. Väl på plats så fick man en bra inblick i deras verksamhet och hur de arbetar. Mycket intressant att få en genomgång hur de växte och blev så stora som de är. De har samma arbetsmoment som oss, jobbar väldigt likt men också väldigt annorlunda mot oss.”

Under våren genomfördes studiebesöken där delegationer på ca 10 besökare deltog. Förutom deltagare från tullavdelningen deltog också personal från IT- och distributionsavdelningarna (både in- och outbound). Upplägget för besöken var att inleda med gemensam företagspresentation samt rundvandring på lagret för genomgång av arbetsprocesserna. Därefter delades delegationen upp i olika grupper baserat på funktion och intresse för fortsatt diskussion och erfarenhetsutbyte på mer specifik och detaljerad nivå.

Några av de reaktioner och kommentarer som studiebesöken resulterade i rörande förväntningar inför och utfallet av besöken, nyttiga insikter och erfarenheter som erhålls samt vad de nya kontakterna som knöts kan mynna ut i var:

”Hade stora förväntningar inför besöken och de mesta blev uppfyllda. Min största förväntning blev att vi får insyn i deras verksamhet i sin helhet och personligen tycker jag vi fick detta och har under dagen diskuterat många detaljer.”

”Med tanke på att vi bygger ännu ett lager var jag väldigt nyfiken på att få en inblick i hur de hanterar ALLA sina lager, både fysiskt och i system. (. …) Vår struktur är byggd på helt olika sätt men vi kunde ändå ha bra dialoger kring grundorsaken. Jag såg också fram emot att bygga ett kontaktnät där vi kan dra nytta av varandra.”

På bilden: Frågestund under rundvandringen rörande automationslösningen som används.

”Våra arbetsprocesser i sin helhet ser olika ut, trots detta så finns det saker vi kan och borde få erfarenhet av och se om något kan bli möjlighet för oss. Ett av exemplen är samarbete mellan skyddsombud och arbetsgivare vid mottag av varor och beslut om pallarna ska plastas eller inte.”

”Mest tankarna jag fått var hur deras lagerverksamhet fungerar med att de t ex inte använder så mycket plast.”

”Det var lärorikt att få inblick i hur de arbetar med exempelvis hållbarhet, och hur de tar samhällsansvar. Det var insiktsfullt att se hur det samhällsansvar de tagit hade gett en oväntad vinst.”

”Vi tyckte det var intressant att se hur det andra företaget arbetade med säkerhet.”

”Deras planering och bokning av både inkommande och utgående transporter samt systemen de planerar ta i bruk är också av intresse, detta är något som pratas mycket om hos oss att vi själva ska planera bilarna i framtiden.”

”Vi tyckte det var spännande att se hur automationen fungerade.”

”Vi ser det som en möjlighet att samarbeta när vi ställs inför nya krav från Tullverket, där vi gemensamt kan diskutera utmaningar vi har.”

”Då vi nyttjar samma systemleverantörer för tull och WMS idag, kan vi få inblick i saker som Consafe Logistics och Tyringe redan har utvecklat och med denna minimera utvecklingskostnader.”

”Eventuella förändringar vi funderar på att göra internt som vi såg vid studiebesöket kan vi säkert få mer information och kunskap om genom de kontakter jag fått under besöken.”

”Någon ny att ventilera erfarenheter med och kanske kunna hjälpa varandra att lösa problem.”

”Jag vill rikta ett stort TACK till Tyringe som initierade kontakten och till vår motpart i detta utbyte som gav oss en riktigt bra dag, samt till involverad personal hos oss som hjälpte till att göra deras studiebesök här hos oss till något väldigt bra!”

”Ett stort tack till Nils som orkade lyssna på vårt tjat och frågor kring besöket samt för all koordinering och arbete kring studiebesök.”

Min egen sammanfattning av dessa studiebesök är kort och gott, väldigt bra och givande för alla tre involverade företagen. Till stora delar likande utmaningar men företagen har löst sina processer på olika sätt och vi på PipeChain SCM Tyringe är en aktiv part i förändringsarbetet.

Ett stort tack till alla inblandade för att ni bidrog till ett lyckat genomförande med ert engagemang och frikostigt delande av era kunskaper och erfarenheter!

Nils Persson, Business Developer

Dela med vänner
Sök